WhatsApp: 06-44266464
A A A

Milieuschade

Niet alleen binnen de Nederlandse maatschappij, maar ook in het economisch verkeer wordt milieubescherming steeds belangrijker. Aantasting van het milieu moet worden voorkomen. De wetgeving wordt steeds strenger en vele milieuorganisaties houden het opereren en functioneren van het bedrijfsleven scherp in het oog. Fouten en verkeerde handelingen met daaropvolgende schade voor het milieu kunnen grote financiële gevolgen hebben.

Sinds enkele jaren valt schade in verband met het milieu niet meer onder brandverzekeringen (als opruimingskosten) of de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen. Op deze polissen wordt de dekking voor aantasting van het milieu (grotendeels) uitgesloten.

Hiervoor kunt u een milieuschadeverzekering (MSV) afsluiten. De milieuschadeverzekering vergoedt de saneringskosten bij verontreiniging van bodem en/of grond- en oppervlaktewater. Onder de dekking van deze verzekering valt de directe of indirecte milieuschade als gevolg van bijvoorbeeld brand, storm of een andere gedekte oorzaak. Zowel op uw eigen terrein, als dat van de buren vanaf uw terrein. Ook de risico’s van uw werkzaamheden die u bij klanten uitvoert kunt u afdekken. Het is van groot belang op de hoogte te zijn van dit risico en maatregelen te treffen aangezien u een wettelijke saneringsplicht hebt.

Voorbeelden van mogelijke oorzaken van milieuschade zijn lekkende koelsystemen, schade aan boven- en ondergrondse brandstoftanks, chemische producten, asbest, giertanks en onkruidbestrijdingsmiddelen. Maar ook ‘eenvoudige’ schoonmaakmiddelen kunnen bij schade behoorlijke consequenties voor het milieu hebben en saneringskosten met zich meebrengen, waarvoor u aansprakelijk zult worden gesteld.

Schade ten gevolge van luchtverontreiniging, genetische modificatie, merkelijke schuld of nalatigheid, een doen of nalaten dat in strijd is met enig wettelijk voorschrift, molest, atoomkernreacties, aardbevingen, vulkanische uitbarstingen en overstromingen en een reeds bestaande verontreiniging is uitgesloten van de dekking.

Froonacker heeft dankzij onze sterke focus op de zakelijke markt een zeer uitgebreide ervaring met milieuschadeverzekeringen specifiek afgestemd op bepaalde activiteiten en industrieën.

Voor meer informatie, een passend advies of het aanvragen van de verzekering kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen. Wij helpen u graag verder.