WhatsApp: 06-44266464
A A A

UBO verklaring

UITEINDELIJK BELANGHEBBENDE (UBO)

Financiële dienstverleners, waaronder verzekeraars, intermediairs en adviseurs vragen zakelijke relaties steeds vaker om een zogenaamde UBO verklaring. Wellicht heeft u hier als ondernemer al eens mee te maken gehad. Wat is nu precies een UBO en waarom dient een dergelijke verklaring te worden afgegeven?

Achtergrond
Financiële dienstverleners vallen zowel onder de werking van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van Terrorisme (Wwft) als onder de werking van de Europese Sanctiewet.
Op grond van deze wetgeving is het voor Financiële dienstverleners o.a. verboden om zaken te doen met ondernemingen als er tegen de UBO van die onderneming een (internationale) sanctie is opgelegd. Daarom zijn financiële dienstverleners verplicht om de identiteit van iedere UBO vast te leggen en te controleren of die persoon op een van de sanctielijsten staat vermeld.

Wat is UBO?
De afkorting staat voor ‘Ultimate Beneficial Owner’, oftewel de uiteindelijke belanghebbende.
Kort samengevat is de uiteindelijke belanghebbende de natuurlijke persoon die direct of indirect:

  • Een belang heeft van minstens 25% in het kapitaal van de rechtspersoon, of
  • Minstens 25% van de stemrechten kan uitoefenen in een algemene vergadering, of
  • Begunstigde is van minstens 25% van het vermogen van de rechtspersoon.

Werkwijze
Voor zover mogelijk proberen financiële instellingen de identiteit van de UBO’s van ondernemingen te achterhalen via de Kamer van Koophandel of andere databases waar deze informatie kan worden ingewonnen. In de praktijk blijkt echter dat de identiteit van de UBO’s op deze wijze nog lang niet altijd kan worden vastgesteld.

UBO verklaring
Wanneer de financiële instelling de identiteit van de  UBO niet zelf kan vaststellen is zij verplicht om de zakelijke relatie een UBO verklaring te laten invullen. Een voorbeeld van een dergelijke verklaring treft u HIER aan.

Toename administratieve last
Wij zijn ons ervan bewust dat de UBO-verklaring zorgt voor een verhoging van de administratieve lasten. Helaas kunnen wij hier geen verandering in brengen aangezien de wetgever verzekeraars verplicht om de UBO-verklaring op te vragen. Wij hopen op uw begrip.

Wanneer u de UBO verklaring niet aanlevert dan mag de Financiële dienstverlener geen zaken (meer) met u doen en is zij verplicht de zakelijke relatie te beëindigen.

Om er voor te zorgen dat deze administratieve last in de toekomst wordt beperkt en de controles efficiënter kunnen worden verricht zal iedere Europese lidstaat worden verplicht een UBO-register in te stellen. Nederland heeft twee jaar de tijd om de richtlijn in haar nationale wetgeving te implementeren. Het UBO-register zal naar verwachting op zijn vroegst in 2017 in werking treden.

Wanneer u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met m.kingma@froonacker.nl (0517-399906)