WhatsApp: 06-44266464
A A A

Arbeidsongeschiktheid (WIA)

Het kabinet heeft de WAO per 1 januari 2006 vervangen door de nieuwe Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). De WIA benadrukt wat arbeidsongeschikte werknemers nog wel kunnen en stimuleert werkgevers met financiële prikkels om gedeeltelijk arbeidsgeschikte medewerkers aan werk te helpen en te houden. Voor werknemers wordt zoveel mogelijk blijven werken financieel aantrekkelijker dan nu. De WIA is een bijzonder gecompliceerde wet.

Na de eerste 2 verzuimjaren (zie Ziekteverzuim) komt de WIA in beeld. Na 2 jaar ziekte bepaalt het UWV de mate van 'restverdiencapaciteit' van de werknemer. Bij een loonverlies van tenminste 35% valt de werknemer onder de WIA. De WIA kent 2 regelingen, de IVA (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten) en de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten).

De vuistregel is dat de IVA geldt voor werknemers die minder dan 20% van hun laatstverdiende loon kunnen verdienen. De WGA geldt voor werknemers die deels arbeidsgeschikt zijn met een loonverlies tussen 35 en 80%.

Werknemers met minder dan 35% loonverlies zijn volgens de wet niet arbeidsongeschikt. Zij blijven in dienst van de werkgever. De werkgever en werknemer moeten gezamenlijk naar een oplossing zoeken, bijvoorbeeld in de vorm van vervangend werk.