WhatsApp: 06-44266464
A A A

Naverrekening inkomensverzekeringen

U heeft via Assurantiebedrijf Froonacker één of meerdere inkomensverzekeringen afgesloten die worden naverrekend op basis van werkelijke (inkomens)gegevens over het afgelopen kalenderjaar. Hierover heeft u een e-mail ontvangen waarin aangegeven wordt hoe u deze gegevens kunt doorgeven via onze service 'Digitale Naverrekening'. In deze service wordt u gevraagd om personeelsgegevens; hiervoor kunt u een Excel bestand uploaden.

Zoals in de e-mail aangegeven hebben wij een Excel invulsheet opgesteld met daarin de benodigde gegevens. Hieronder kunt u deze invulsheet Werknemersgegevens Naverrekening inkomensverzekeringen downloaden.

Afhankelijk van de instellingen van uw browser opent deze meteen, of vindt u het bestand terug in uw map 'downloads'. U kunt het bestand invullen, opslaan op uw harde schijf en vervolgens bij het gebruiken van de service 'Digitale Naverrekening' uploaden.

 

Structureel Functionele Beperkingen (SFB)

In bovenstaand formulier wordt gevraagd naar SFB gegevens. Hierbij is het volgende belangrijk:

Er moet sprake zijn van ziekte of gebreken die het functioneren van iemand structureel beperken. Het moet een structureel karakter hebben, m.a.w. de ziekten en gebreken waren minstens een jaar voorafgaand aan een aanvraag aanwezig en bestaan nog, met de verwachting dat het niet zal gaan om een kortdurende beperking. De kern is, dat het moet gaan om belemmeringen die leiden tot een beperking in het functioneren in arbeid.

Personen met een SFB-status:

  • Iedereen met een WIA-uitkering (WGA of IVA) of die korter dan 5 jaar geleden een WIA uitkering hebben gehad;
  • Personen die niet in aanmerking kwamen voor een WIA uitkering (< 35% arbeidsongeschikt) en die niet in dienst konden blijven bij de oude werkgever en 13 weken voor de WIA keuring nog niet werkzaam zijn in andere passende arbeid (binnen of buiten het eigen bedrijf). Gaan zij naar een nieuwe werkgever dan heeft deze nieuwe werkgever de no-riskregeling en premiekorting;
  • Het UWV kan een no-risk verklaring afgeven aan personen van 16 of 17 jaar oud met structurele functionele beperkingen;
  • Ook geldt via het UWV de no-riskregeling voor personen die niet in aanmerking zijn gekomen voor de Wajong maar die wel op het speciaal onderwijs hebben gezeten vanwege belemmeringen door ziekte of handicap.

Gaat een persoon met een WGA 80-100 uitkering naar minder dan 35% arbeidsongeschikt?
Indien deze persoon van WGA 80 - 100 (volledig arbeidsongeschikt) naar een arbeidsongeschiktheidspercentage gaat van minder dan 35%, is de persoon niet langer structureel functioneel beperkt indien zijn/haar uitkering is beëindigd.
Via UWV Werkbedrijf kan er ook voor een periode van 5 jaar een indicatiestelling no-riskpolis en premiekorting zijn afgegeven aan de gemeentelijke doelgroep met structurele functionele beperkingen zoals personen met een ziekte of handicap of personen met een medische urenbeperking.

Kan een persoon zonder werkgever een SFB-status aanvragen?
Deze vraag is nog niet eenvoudig te beantwoorden. In ieder geval kan een SFB toets worden aangevraagd bij het UWV, de doelgroep is namelijk niet beperkt tot 'werknemers'. Het UWV geeft ook indicaties af voor een persoon die een bijstanduitkering heeft van de gemeente en die onder de re-integratieverantwoordelijkheid valt van de gemeente. Via deze weg is mogelijk ook een doelgroepverklaring te verkrijgen.

Een SFB-status wordt NIET afgegeven:

  • voor het eigen werk
  • bij de eigen werkgever

De werkgever heeft (na 2 maanden dienstverband) de mogelijkheid om dit bij werknemer op te vragen. Een werknemer is namelijk niet verplicht om te melden dat hij/zij een SFB status heeft. Voor de werkgever kan deze status echter wel gevolgen hebben. Froonacker heeft voor u een concept brief die u hiervoor kunt gebruiken.

Voor vragen/opmerkingen kunt mailen naar Team Inkomensverzekeringen: naverrekening.inkomen@froonacker.nl of contact opnemen met ons kantoor.