WhatsApp: 06-44266464
A A A

Actueel

Boetes bij niet naleven Arbowet

07-11-2017

Sinds 1 juli gelden de vernieuwde Arbowet en het gewijzigde Arbobesluit. De Inspectie SZW gaat scherper toezien op naleving van de wetgeving.

Per 1 september zijn de regels voor de oplegging van boetes aangepast aan de veranderde wetgeving. Sinds die datum geldt de aangepaste Beleidsregel boeteoplegging arbeidsomstandighedenwet.
Welke boeteregels gelden er bij de nieuwe Arbowet, aan wie deelt de Inspectie SZW de boetes uit en last but not least: om welke bedragen gaat het?

Basiscontract met arbodienst of bedrijfsarts

Werkgevers moeten volgens de Arbowet beschikken over een basiscontract met een arbodienst of een bedrijfsarts.
Nu dat de Beleidsregel boeteoplegging arbeidsomstandighedenwet van kracht is kan de Inspectie direct een boete opleggen aan de werkgever die niet over een basiscontract beschikt. Een boete dreigt ook als in het basiscontract geen afspraken staan over de ondersteuning van de werkgever bij diens verzuimbeleid. Als er één of enkele taakafspraken in het contract ontbreken, krijgt de werkgever eerst een waarschuwing vergezeld van een eis tot naleving.
De nieuwe boeteregels gelden voor alle vanaf 1 juli 2017 afgesloten (basis)contracten. Die contracten moeten direct aan alle wettelijke verplichtingen voldoen. Voor de aanpassing van vóór 1 juli 2017 lopende contracten geldt een overgangstermijn van één jaar. Alle contracten moeten vóór 1 juli 2018 voldoen aan de nieuwe regelgeving.

Dit zijn de boetes rondom het basiscontract:

  • Geen basiscontract: 1.500 euro
  • Basiscontract niet compleet: 750 euro
  • Afspraken ondersteuning bij verzuimbeleid ontbreken: 750 euro
  • Werkwijze bedrijfsarts ontbreekt: 1.500 euro
  • Attendering werknemers op open spreekuur ontbreekt: 1.500 euro